Skip to main content

Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap schrijft voor dat er aan onze school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Deze raad kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Er zijn zaken waarin de MR om advies of om instemming wordt gevraagd. De directeur is gesprekspartner van de MR en aanwezig bij de vergaderingen als adviseur. Binnen de PCOU Willibrord is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt zaken die een bovenschools belang hebben, zoals het beleid dat de stichting voert.

SBO Belle van Zuylen heeft vier leden:
Denise, leerkracht groep 3
Hanne, leerkracht groep 6
Bouchra, ouder van leerling groep 5
Linda, ouder van leerling groep 7

U kunt contact opnemen met de MR via l.vant.hof-mr@bvzsbo.nl

Bekijk hier de notulen van de afgelopen vergaderingen:

1-nov-2023

17-jan-2024

27-maart-2024

24-april-2024

19-juni-2024

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Verlof

Over Belle

Verzuim

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Verzuim

Over Belle

Verlof