Skip to main content

Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap schrijft voor dat er aan onze school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Deze raad kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Er zijn zaken waarin de MR om advies of om instemming wordt gevraagd. De directeur is gesprekspartner van de MR en aanwezig bij de vergaderingen als adviseur. Binnen de PCOU Willibrord is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt zaken die een bovenschools belang hebben, zoals het beleid dat de stichting voert.

SBO Belle van Zuylen heeft vier leden:
Denise, leerkracht groep 3
Hanne, leerkracht groep 6
Bouchra, ouder van leerling groep 5
Linda, ouder van leerling groep 7

U kunt contact opnemen met de MR via l.vant.hof-mr@bvzsbo.nl

U bent van harte uitgenodigd op één van onze vergaderingen. De vergaderingen zijn gepland op 1-11, 17-1, 6-3, 24-4 en 19-6. U dient zich wel vooraf aan te melden via het mailadres van de MR.

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Verlof

Over Belle

Verzuim

Schooltijden

Vakanties en studiedagen

Verzuim

Over Belle

Verlof